canstockphoto11173705

Information om arvoden, rättsskydd samt rättshjälp.

Vi debiterar arvode enligt gällande rättshjälpstaxa som för närvarande uppgår till 1 699 kr. Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi Dig.

Rådgivning

Om du hamnar i en tvist kan du få två timmars juridisk rådgivning. Har Du låg inkomst kan nedsättning av rådgivningsavgiften med hälften komma ifråga. Är den som får rådgivning under 18 år kan två timmars arbete ersättas av staten. Man kan få rådgivning i alla rättsliga frågor och rådgivning är en förutsättning för att beviljas rättshjälp. Om det behövs tolk under rådgivningen står staten för den kostnaden.

Rättsskydd

Är det ett tvistemål täcker rättsskyddet i din hemförsäkring eller företagsförsäkring våra kostnader, förutom självrisken. Procentsatsen på Din självrisk framgår av Dina försäkringsvillkor. Därutöver täcker rättsskyddet vissa utredningskostnader och, för det fall du förlorar målet, motpartens rättegångskostnader. Rättsskyddet är dock begränsat till ett visst maxbelopp som också framgår av Dina försäkringsvillkor. Vi hjälper dig att göra ansökan till ditt försäkringsbolag.

Rättshjälp

Har du ingen hemförsäkring eller om den inte täcker din tvist, kan du i vissa typer av mål ansöka om rättshjälp. Den täcker dina egna rättegångskostnader men beroende på dina ekonomiska förhållanden, betalar du själv en rättshjälpsavgift mellan 2 – 40 % av den totala kostnaden. Rättshjälpen täcker ditt ombuds arbete upp till 100 timmar. Tjänar du mer än 260 000 kr per år, efter beloppsavdrag för minderåriga barn och avdrag för vissa skulder, kommer du inte att beviljas rättshjälp. Vi hjälper dig att göra ansökan avseende rättshjälp.

Kostnader för målsägandebiträde, särskild företrädare, offentligt biträde.

Vid förordnande som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn eller offentligt biträde, betalas kostnaderna för vårt arbete av staten.

Uppdrag som ombud, privat försvarare eller privat biträde.

Vid dessa uppdrag debiterar vi enligt gällande rättshjälpstaxa.

När vi företräder klienter så behöver vi en skriftlig fullmakt.

Ytterligare information om rättsskydd och rättshjälp

I första hand är det Din hemförsäkring (rättsskyddet) som skall tas i anspråk vid en rättslig angelägenhet. Vi hjälper självfallet till med att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp för våra klienters räkning.

Rättsskydd betalas av ditt försäkringsbolag och Rättshjälp betalas av staten.

Läs mera om rättshjälp på rättshjälpsmyndigheten och i denna broschyr.

Detaljerad information

Rättshjälp får beviljas i en rättslig angelägenhet om förutsättningarna i 6-8 §§ är uppfyllda, bl.a. skall sökanden vara en fysisk person och ha ett ekonomiskt underlag på högst 260 000 kr. Om det finns synnerliga skäl får rättshjälp även beviljas dödsbo. Den sökande skall ha ett behov av biträde utöver rådgivning och behovet skall inte kunna tillgodoses på annat sätt. Dessutom skall det vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna. För att rättshjälp skall kunna beviljas krävs att rådgivning enligt 4 § har lämnats i minst en timme, om inte sådan rådgivning är uppenbart obehövlig eller det finns något annat särskilt skäl, 2 § andra stycket RhjL.

I 9 § RhjL finns bestämmelser om rättshjälpens förhållande till rättsskyddsförsäkringar. I 10-13 §§ RhjL finns bestämmelser om när rättshjälp inte får beviljas och när det krävs särskilda skäl för rättshjälp. I 14 § RhjL regleras möjligheterna att låta rättshjälp övergå till dödsbo. I 21 och 22 §§ RhjL finns särskilda bestämmelser om rättshjälp till offer för sexualbrott när angelägenheten skall behandlas utomlands.

Dessa områden behandlas i kapitlen 4 – 11. Samtliga förutsättningar enligt ovan måste vara uppfyllda samtidigt för att rättshjälp skall kunna beviljas (prop. 1996/97:9 s 205). Läs mer i rättshjälpslagen