canstockphotoXLagen.nu
Är en svensk webplats som fått stor uppmärksamhet för sin kostnadsfria tjänst som dessutom innehåller kommenterad lagtext.

Lagrummet
Projektet arbetar med att ta fram en standard för att märka information. Standardmärkning gör det möjligt att strukturera information så att den bland annat blir sökbar och sammanhållen med hjälp av länkar.

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter – Europakonventionen är ett av de mest effektiva instrumenten till skydd för mänskliga rättigheter i världen. Kontrollen av hur konventionen efterlevs är unik tack vare Europadomstolen.

Unicef
Unicef arbetar bl.a utifrån barnkonventionen över hela världen för att barns bästa ska tas tillvara på bästa vis.

Försäkrings- och skadeståndsrätt
Skadeståndslag – Skadestånd kan komma ifråga inom flera olika rättsområden och skadeståndslagen reglerar s.k. utomobligatoriskt skadestånd.
Försäkringsavtalslag –  Bestämmelserna i denna lag tillämpas på individuell försäkring mot ekonomisk förlust genom sakskada, ersättningsskyldighet eller ren förmögenhetsskada i övrigt (skadeförsäkring) som tecknas hos ett försäkringsbolag.

Medicinsk juridik
Patientskadenämnden – Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets bedömning i ditt patientskadeärende kan du begära prövning i Patientskadenämnden.
LÖF – Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För dig som vårdas inom offentligt finansierad vård finns Löf.
Patientskadelag – Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till patientskadeersättning och om skyldighet för vårdgivare att ha en försäkring som täcker sådan ersättning (patientförsäkring)
Patientssäkerhetslag –  Den svenska sjukvården och dess personal står under tillsyn av bl.a IVO

Utlännings- och asylrätt mm

Utlänningslagen

Utlänningsförordningen

Dublinförordningen

Åldersbedömning för ensamkommande

Riksdagen och Regeringen, JO, JK, Migrationsverket, polisen, åklagare, brottsoffermyndigheten, brottsförebyggande rådet, riksbanken, kammarkollegiet, domstolsverket.

 

Sidan revideras för tillfället, ha överseende.